Cty Cổ Phần Gia Lai CTC Thông Báo Mời Tham Gia Đấu Thầu

CTY CP GIALAICTC

Thông Báo

Mời Tham Gia Bán Đấu Giá Tài Sản Là Quyền Sữ Dụng Đất

Danh mục tài sản đấu giá và quy chế tham gia xin vui lòng tham khảo Tại đây

Trân Trọng Thông Báo