Thông Báo

Thông Báo V/v Đăng Ký Chữ Ký

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây : V/v Đăng ký chữ ký cuả Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị , Người đại diện pháp luật Công ty và chữ ký của Tổng Giám Đốc

Đơn Xin Từ Nhiệm Thành Viên HĐQT Và Ban Kiểm Soát

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây : Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát

Nghị Quyết , Quyết Định Bầu Trưởng Ban Ban Kiểm Soát

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : 

1 . Nghị Quyết HĐQT Cty Cổ Phần Gia Lai CTC

2 . Quyết Định HĐQT Cty Cổ Phần Gia Lai CTC

3 . Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát - Quyết Định Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hội Cổ Đông

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Nghị Quyết Và Biên Bản Đại Hộ Cổ Đông

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259