Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

 

           BỘ MÁY QUẢN TRỊ, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÔNG TY

                            HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

      

1. Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Lưu Thành Xương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Ông Đặng Thanh Toàn -TV Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

4. Ông Hoàng Trung Hiếu -TV Hội đồng quản trị.

5. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc

6. Ông Trần Hà Giang - Kế Toán Trưởng

Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259