Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC - GIALAICTC :: File Repository

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

Báo cáo 2016 & Kế Hoạch 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,152.70 Kb
Downloads:
156
Rating:
Total Votes:0

Báo cáo Ban Kiểm Soát 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
27 - 05 - 2017
File Size:
3.2 MB
Downloads:
207
Rating:
Total Votes:0

Mẫu phiếu đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,473.44 Kb
Downloads:
85
Rating:
Total Votes:0

Quy chế đại hội

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
730.39 Kb
Downloads:
114
Rating:
Total Votes:0

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,357.52 Kb
Downloads:
178
Rating:
Total Votes:0

Thông báo đề cử - ứng cử HDQT, BKS 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
896.62 Kb
Downloads:
80
Rating:
Total Votes:0

Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017

Submitted By:
minhngoc
Submitted On:
26 - 05 - 2017
File Size:
1,149.88 Kb
Downloads:
124
Rating:
Total Votes:0
Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259