Báo Cáo Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC - GIALAICTC :: File Repository

Báo Cáo Tài Chính

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating

Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán

Submitted By:
quangminh
Submitted On:
08 - 04 - 2015
File Size:
4,673.78 Kb
Downloads:
185
Rating:
Total Votes:0

Báo Cáo Tài Chính 2016

Submitted By:
quangminh
Submitted On:
17 - 04 - 2017
File Size:
4.7 MB
Downloads:
257
Rating:
Total Votes:0
Remository 3.55 utilise les technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Địa chỉ:
18 Lê Lai,Phường Tây Sơn
Tp.Pleiku - Gia Lai
Liên Hệ:
SĐT: 0593.824332
Fax : 0593.824259